Aktivity

VZDELÁVANIE JE RADOSŤ

V našom zariadení detičky vzdelávame na základe dôkladne prepracovaného výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rozvíja osobnosť dieťaťa po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej, uprednostňujeme zážitkovú výučbu, podnetné pripravené prostredie, kvalitné didaktické pomôcky a hračky.

ITV – integrované tematické vyučovanie:

Naše témy dňa, týždňa, mesiaca, roka vyberáme z prostredia, ku ktorému sú deti citovo viazané (rodina, príroda, zvieratá, kamaráti).Aktivity sú zamerané k osvojeniu si životných pravidiel a zručnosti života.

Deti sa v rámci systému práce učia rozmýšľať v súvislostiach, deti sú vedené k spolupráci a pomoci.

Východiskovým bodom je život a všetko úsilie smeruje pre život.

Pravidelné edukačné aktivity:

rozumová, jazyková, hudobná, výtvarná, pohybová, tanečná, činnosti na rozvoj jemnej motoriky a hrubej motoriky, angličtina.

V montessori pedagogike sa venujeme:

praktickému životu, kozmickej výchove, zmyslovej výchove, matematike a jazyku.

Naši pedagógovia ovládajú hru na hudobných nástrojoch: klavír, gitara, flauta, husle.

Angličtina

HRAVO A PRIRODZENE

Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Sú motivované k tomu, aby si jazyk osvojovali bez vedomého štúdia. Majú schopnosť napodobňovať výslovnosť a samé prichádzajú na to, ako pravidlá jazyka fungujú.

Lekcie angličtiny prebiehajú hravou formou, deti získavajú prvý kontakt s cudzím jazykom prostredníctvom hier s pohybom, piesní, riekaniek s cieľom reprodukovať, správne vyslovovať a získavať základnú slovnú zásobu hovoreným slovom.

Deti primárne podporujeme v rozvoji slovenčiny ako materinského jazyka. S dobre zvládnutým jazykom deti už od útleho veku citlivo vnímajú a detailne spoznávajú a rozumejú svetu okolo seba.

Do jasličiek a škôlky prijímame aj deti, ktorých materinský jazyk nie je slovenčina. Deti sa tak môžu stretávať s rôznymi jazykmi, uvedomiť si ich a hľadať rôzne spôsoby dorozumievania.

Anglický jazyk v jasličkách a škôlke máme dvakrát do týždňa.  Angličtinou žijeme celé dopoludnie, až kým nejdeme spinkať. Nadobúdame nové jazykové zručnosti, opakujeme si pesničky, hráme sa hry, pomenúvame predmety.

Pohyb a striedanie vnemových aktivít u nás nesmie chýbať,

lebo ako lepšie sa naučíme po anglicky ak nie v praxi?

lekcie sú vedené profesionálnym lektorom angličtiny

Montessori pedagogika

„Pomôž mi, aby som to dokázal sám“

CIEĽOM MONTESSORI PEDAGOGIKY

je rešpektovať osobnosť dieťaťa, samostatnú činnosť a slobodu voľby v pedogogicky pripravenom prostredí triedy, kde má dieťa možnosť učiť sa a osvojovať si poznatky individuálnym spôsobom a vlastným tempom so zapojením všetkých zmyslových orgánov.

      Princípy pedagogiky Montessori:

 dieťa sa učí v prostredí , ktoré mu vyhovuje – učí sa pomocou špeciálnych pomôcok, formou pokusov a omylov – učenie prebieha od konkrétneho k abstraktnému – dieťa si samo vyberá činnosť, ktorú chce vykonávať dieťa dokáže porovnávať svoju vlastnú prácu s predlohou.

Zakladateľkou montessori pedagogiky  je talianská lekárka Mária Montessoriová.

Montessori aktivity sú priamo prepojené s pedagogickým plánom podľa tematického celku.

Aktivity z praktického života, kozmickej výchovy, zmyslovej výchovy, matematiky a jazyka sú vedené lektorom montessori pedagogiky.

 

 

Režim dňa v jasličkách

Prevádzková doba od 7:00 do 16:30

7:00 – 8:00 – ranné schádzanie detí, hry a hrové voľné činnosti, hygiena

8:00 – 8:30 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – raňajky, hygiena

8:30 – 9:30 – ranný kruh, cvičenie, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, zážitková výučba, angličtina, lekcie Play Wisely,

9:30 – ovocná desiata

9:45 – 11:00 – príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, hygiena

11:15 – 12:00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed

12:00 – 14:30 – hygiena, príprava na odpoludňajší odpočinok, odpoludňajší odpočinok, hygiena

14:30 – 15:00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant, hygiena

15:00 – 16:30 – edukačné aktivity, hry a hrové činnosti

16:30 – odchod detí domov

Denný režim prispôsobujeme dieťatku podľa veku a podľa návykov z domova. V herni s mladšími batoľatami je režim prispôsobený aj raňajšiemu  spánku.

Metódy práce

DIEŤA JE SCHOPNĚ ABSORBOVAŤ POZNATKY TÝM NAJJEDNODUCHŠÍM SPôSOBOM

Muzikoterapia: hudobný zážitok vplýva na emocionálny vývin a povahové vlastnosti detí, čím formuje ich charakter a osobnosť.

Logopédia: odstraňovanie narušenej komunikačnej schopnosti.

Detská psychológia: sledovanie duševného vývinu dieťaťa.

Výuka cudzích jazykov: pozitívne ovplyvňuje pamäť a schopnosť počúvať, rozvíja rečové schopnosti u detí

Arteterapia: podpora sebavedomia, umožňuje uvoľnenie a vyjadrenie emócií, pomáha k porozumeniu seba i ostatných.

Aromaterapia: uvoľnenie a zníženie stresu upokojujúcim vplyvom vône.

Biblioterapia: podpora psychického zdravia, napomáha osobnostnému rozvoju, formuje ľudskú osobnosť

Hra: Spoznanie samého seba i svet okolo , rozvoj detského vnímania, osvojovanie si správnych modelov chovania

Zážitková pedagogika: prirodzene deti motivuje k učeniu/spoznávaniu a zároveň rozvíja emocionálnu stránku dieťaťa.

Mini školička - múdry Hrivko

Mini školička – MÚDRY HRIVKO

je zameraná na celkovú stimuláciu a rozvoj osobnosti dieťaťa. Program je určený pre dieťatko vo veku od 17 m. do 3 rokov, bez doprovodu rodiča, v čase od 8:30h. do 11:30h. V ponuke sú 3 typy programu, s dochádzkou 2 krát/3krát/4krát do týždňa. Podmienkou je dobrý zdravotný stav dieťatka a dochádzka v trvaní minimálne 3 kalendárnych mesiacov.

Edukačný program zahŕňa: aktivity, ktoré  rozvíjajú základné schopnosti – jazyk, pamäť, sústredenosť a rozpoznávanie, tréning jemnej motoriky kde sa učíme farby, tvary, veľkosti, odtiene, postupnosť, priraďovanie, matematiku a jazyk a kombináciu s hrubou motorikou, kde si precvičíme celé telo.

8:30 – príchod detí

8:30 – 9:00 – rozcvička, ranný kruh

9:00 – 9:30 – desiata/ pitný režim a ovocie je deťom k dispozícií počas celého programu/

9:30 – 11:30- blok (120 minút výuky v rôznych oblastiach individuálne alebo v malých skupinách,práca s Montessori didaktickými pomôckami na rozvoj jemnej motoriky, motorické a pohybové cvičenia na rozvoj hrubej motoriky a celkového psychomotorického vývinu detí)

11:30 – odchod detí domov

Mesačný paušál za program:

2 krát do týždňa/ 115 Eur mesačne ( pondelky, utorky), ( v cene pitný režim, ovocná desiata, edukačný materiál)

3 krát do týždňa/ 155Eur mesačne ( pondelky, utorky, stredy), ( v cene pitný režim, ovocná desiata, materiál)

4 krát do týždňa/ 205 Eur mesačne ( pondelky, utorky, stredy, piatky), ( v cene pitný režim, ovocie, materiál)

Platiť je možné za daný kalendárny mesiac, alebo za celý kvartál( 3 mesiace).

Kapacita programu je obmedzená na 10 detí, ktorým sa budú venovať 2 lektorky. Dieťatko bude potrebovať náhradné oblečenie a papučky a hygienické potreby.