Aktivity

VZDELÁVANIE JE RADOSŤ

V našom zariadení detičky vzdelávame na základe dôkladne prepracovaného výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý rozvíja osobnosť dieťaťa po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej, uprednostňujeme zážitkovú výučbu, podnetné pripravené prostredie, kvalitné didaktické pomôcky a hračky.

ITV – integrované tematické vyučovanie:

Naše témy dňa, týždňa, mesiaca, roka vyberáme z prostredia, ku ktorému sú deti citovo viazané (rodina, príroda, zvieratá, kamaráti).Aktivity sú zamerané k osvojeniu si životných pravidiel a zručnosti života.

Deti sa v rámci systému práce učia rozmýšľať v súvislostiach, deti sú vedené k spolupráci a pomoci.

Východiskovým bodom je život a všetko úsilie smeruje pre život.

Pravidelné edukačné aktivity:

rozumová, jazyková, hudobná, výtvarná, pohybová, tanečná, činnosti na rozvoj jemnej motoriky a hrubej motoriky, angličtina.

V montessori pedagogike sa venujeme:

praktickému životu, kozmickej výchove, zmyslovej výchove, matematike a jazyku.

Naši pedagógovia ovládajú hru na hudobných nástrojoch: klavír, gitara, flauta, husle.

Angličtina

HRAVO A PRIRODZENE

Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Sú motivované k tomu, aby si jazyk osvojovali bez vedomého štúdia. Majú schopnosť napodobňovať výslovnosť a samé prichádzajú na to, ako pravidlá jazyka fungujú.

Lekcie angličtiny prebiehajú hravou formou, deti získavajú prvý kontakt s cudzím jazykom prostredníctvom hier s pohybom, piesní, riekaniek s cieľom reprodukovať, správne vyslovovať a získavať základnú slovnú zásobu hovoreným slovom.

Deti primárne podporujeme v rozvoji slovenčiny ako materinského jazyka. S dobre zvládnutým jazykom deti už od útleho veku citlivo vnímajú a detailne spoznávajú a rozumejú svetu okolo seba.

Do jasličiek a škôlky prijímame aj deti, ktorých materinský jazyk nie je slovenčina. Deti sa tak môžu stretávať s rôznymi jazykmi, uvedomiť si ich a hľadať rôzne spôsoby dorozumievania.

Anglický jazyk v jasličkách a škôlke máme dvakrát do týždňa.  Angličtinou žijeme celé dopoludnie, až kým nejdeme spinkať. Nadobúdame nové jazykové zručnosti, opakujeme si pesničky, hráme sa hry, pomenúvame predmety.

Pohyb a striedanie vnemových aktivít u nás nesmie chýbať,

lebo ako lepšie sa naučíme po anglicky ak nie v praxi?

lekcie sú vedené profesionálnym lektorom angličtiny

Yamaha - hudobná škola

RYTMUS MÁME V SEBE

Hudobný program “prvé krôčiky k hudbe” od renomovanej hudobnej školy YAMAHA, vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus.

Obsahom sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobne pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností).

Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom.

Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.
Program rozvíja rôzne témy zo života detí, ktoré odpovedajú ich veku a skúsenostiam. Témy sprevádzajú zodpovedajúce piesne a básne.

Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými činnosťami a dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

Elementárna hra na hudobné nástroje môže uľahčiť rozhodnutie o type prípadného ďalšieho inštrumentálneho vzdelania.

Hudobný program prvé krôčiky k hudbe učí komunikácií, spolupráci, rozvoju reči detí od 2 rokov veku.

Maskoti tohto programu sú macko a chobotnica Jája .

Tvorivou zložkou každej lekcie je práca dieťatka s krásnym farebným leporelkom.

Detičky sa na YAMAHU tešia raz týždenne.

Program vedie lektor hudobnej školy Yamaha.

Montessori pedagogika

CIEĽOM MONTESSORI PEDAGOGIKY

je rešpektovať osobnosť dieťaťa, samostatnú činnosť a slobodu voľby v pedogogicky pripravenom prostredí triedy, kde má dieťa možnosť učiť sa a osvojovať si poznatky individuálnym spôsobom a vlastným tempom so zapojením všetkých zmyslových orgánov.

      Princípy pedagogiky Montessori:

 dieťa sa učí v prostredí , ktoré mu vyhovuje – učí sa pomocou špeciálnych pomôcok, formou pokusov a omylov – učenie prebieha od konkrétneho k abstraktnému – dieťa si samo vyberá činnosť, ktorú chce vykonávať dieťa dokáže porovnávať svoju vlastnú prácu s predlohou

Aktivity z praktického života, kozmickej výchovy, zmyslovej výchovy, matematiky a jazyka sú vedené lektorom montessori pedagogiky.

 

 

Play Wisely-múdre hranie

Poďte sa hrať múdro

Play Wisely ® je licencovaný program, ktorý predstavuje podnetnú zážitkovú hru podporujúcu optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh a pomáha tak zvyšovať efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania. Pre deti od 4 m. do 4 rokov

Základ programu Play Wisely® tvoria­:

1) SENZORICKÉ AKTIVITY so špeciálnymi výučbovými kartami pre rozvoj pozornosti, rozpoznávania, pamäti a jazykových schopností­.

2) MOTORICKÉ  CVIČENIA podporujúce obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj jemnej motoriky.

Metodika vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatí­vna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfordskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu. Zakladateľkou programu je Patty Hannan.

Detičky v Hrivkovi sa tešia na ” playko” 1 krát týždenne.

Lekcie sú vedené vyškoleným lektorom programu Play Wisely ®.

Metódy práce

DIEŤA JE SCHOPNĚ ABSORBOVAŤ POZNATKY TÝM NAJJEDNODUCHŠÍM SPôSOBOM

Muzikoterapia: hudobný zážitok vplýva na emocionálny vývin a povahové vlastnosti detí, čím formuje ich charakter a osobnosť.

Logopédia: odstraňovanie narušenej komunikačnej schopnosti.

Detská psychológia: sledovanie duševného vývinu dieťaťa.

Výuka cudzích jazykov: pozitívne ovplyvňuje pamäť a schopnosť počúvať, rozvíja rečové schopnosti u detí

Arteterapia: podpora sebavedomia, umožňuje uvoľnenie a vyjadrenie emócií, pomáha k porozumeniu seba i ostatných.

Aromaterapia: uvoľnenie a zníženie stresu upokojujúcim vplyvom vône.

Biblioterapia: podpora psychického zdravia, napomáha osobnostnému rozvoju, formuje ľudskú osobnosť

Hra: Spoznanie samého seba i svet okolo , rozvoj detského vnímania, osvojovanie si správnych modelov chovania

Zážitková pedagogika: prirodzene deti motivuje k učeniu/spoznávaniu a zároveň rozvíja emocionálnu stránku dieťaťa.

Denný režim

Prevádzková doba od 7:00 do 16:30

7:00 – 8:30 – ranné schádzanie detí, hry a hrové voľné činnosti, hygiena

8:30 – 9:00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata, hygiena

9:00 – 11:30 – edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, hygiena

11:30 – 12:00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed

12:00 – 14:30 – hygiena, príprava na odpoludňajší odpočinok, odpoludňajší odpočinok, hygiena

14:30 – 15:00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant, hygiena

15:00 – 16:30 – edukačné aktivity, hry a voľné hrové činnosti

Denný režim prispôsobujeme dieťatku podľa veku a podľa návykov z domova.